DOKUMENTY REKRUTACYJNE

klasa I

KLASA_1-wniosek_o_przyjecie_dziecka

KLASA_1-zgloszenie_dziecka_mieszkajacego_w_obwodzie_szkoly

zarządzenie Wójta Gminy Skierniewice

 

Oddział przedszkolny

ODDZIAŁ_PRZEDSZKOLNY- zgłoszenie do zerówki

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY-deklaracja_kontynuacji

 zarządzenie Wójta Gminy Skierniewice

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skierniewice.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.02. - 12.03.2021 r.

12.04. – 26.04.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.03 - 18.03.2021 r.

27.04. – 30.04.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19.03.2021 r. do godz. 14:00

04.05.2021 r. do godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22.03. – 30.03.2021 r.

05.05. – 11.05.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31.03.2021 r. do godz. 14.00

12.05.2021 r. do godz. 14.00

 

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria.

W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skierniewice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej szkole

2

Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

2.

Krewni dziecka wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu opieki zamieszkują w obwodzie szkoły

2

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

3.

Kandydat jest dzieckiem absolwenta tej szkoły

1

4.

Kandydat spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tej szkole

1

Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły

 

 

 


       

EB
www.000webhost.com