aktualności            aktualizacja 2020-10-02 08:11


            


Procedura korzystania z telefonów komórkowych!!!


link do e-dziennika
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaskierniewice
 


UWAGA!!!

Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2020/2021.


COVID-19

Procedury organizacji zajęć podczas reżimu sanitarnego

procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID u ucznia

procedura zdalnego nauczania


INFORMACJA!!!

Od poniedziałku 3 lutego 2020r. koszt jednego obiadu 

wynosi 5,20 zł (dwa dania każdego dnia + kompot).


PROŚBA!!!

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o przyniesienie kompletnych gier edukacyjnych, 
puzzli i innych rzeczy, które są niepotrzebne w domu, a które mogłyby być 
wykorzystywane przez dzieci na świetlicy.


klasa 8    Zgodnie z obietnicą umieszczam plik.

klasa 7    Zgodnie z obietnicą umieszczam plik.


OBIADY

 Każdy dzień  nieobecności dziecka na obiedzie prosimy zgłaszać telefonicznie lub za pomocą SMS pod numer telefonu: 512 365 424 do godziny 9.15 rano, pozwoli to odliczyć dzień nieobecności od kwoty płatności za obiady.


Uwaga !!!  

Odjazdy autobusu szkolnego od 1.09.2020r:

poniedziałek- 15:10

wtorek - 15:10

środa - 15:10

czwartek - 15:10

piątek - 13:30


Instrukcja logowania do e-dziennika

1. Wchodzimy na adres  https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaskierniewice 

2. Wciskamy zaloguj.

3. Utwórz konto. Podajemy maila, którego wcześniej wychowawca dodał do dziennika.

4. Na maila z punktu 3 przyjdzie link aktywacyjny - ustalimy hasło dostępu do dziennika.

5. Wchodząc na stronę z punktu 1 możemy się zalogować. 


UWAGA !!!

Prosimy rodziców uczniów naszej szkoły o systematyczne sprawdzanie czystości głowy swoich dzieci!!!


 Rodo - obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa im. prof. Szczepana A. Pieniążka  w Miedniewicach

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

spmiedniewice-ido@wp.pl

Cel przetwarzania

Realizacja zadań szkoły/przedszkola

 

Podstawą przetwarzania są

Ustawa o systemie oświaty

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Ustawa o systemie informacji oświatowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Zgoda osoby, której dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych są

Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.

 

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 

dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub
w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły/przedszkola.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

   


 Projekt pn. „Ekosfera” – projekt ekopracowni dla Szkoły Podstawowej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy o dofinansowanie w formie  
dotacji nr 434/EE/D/2017 z dnia 24.10.2017r.

   

Wartość ogólna zadania wynosi: 40 235,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji  wyniesie do kwoty 34 200,00 zł, nie więcej niż 85% wartości kosztu całkowitego zadania.

Zakres projektu obejmuje utworzenie w Szkole Podstawowej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach  eko-pracowni, zastosowane rozwiązania przestrzenne pozwolą na efektywne i innowacyjne prowadzenie zajęć.  

link do strony  www.zainwestujwekologie.pl


DNI PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

 PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

PONIEDZIAŁEK : 11:00-13:00

 

EB
www.000webhost.com