Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. prof. Szczepan A. Pieniążka w Miedniewicach, Miedniewice 88, 96-100 Skierniewice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny( - raport oceniający).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

Żądanie powinno zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej im. prof. Stefana A. Pieniążka w Miedniewicach, usytuowany jest w Miedniewicach 88, 96-100 Skierniewice. Szkoła nie posiada wytyczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Aby wejść do budynku szkoły należy otworzyć drzwi wejściowe ręcznie. Przy drzwiach znajduję się dzwonek. Do budynku prowadzą 2 wejścia, gdzie jedno z nich jest przystosowane wjazdem dla niepełnosprawnych z odpowiednim podjazdem. Budynek szkoły zlokalizowany jest na trzech poziomach (szatnia i piwnice oraz parter I piętro), nie posiada windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W szkole jest monitoring zewnętrzny. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Brak

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Szkoła Podstawowa im. prof. Stefana A. Pieniążka w Miedniewicach posiada podkreślenie linków.

Aplikacje mobilne