aktualności            aktualizacja 2016-06-23 17:37


        

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 10.00

MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE NA RAWCE O GODZ.8.00 


Rozstrzygnięcie szkolnych konkursów

"Bezpiecznie na wsi"

Grupa starsza:

1.Aleksandra Szymańska, 2.Wiktoria Broniarek, 3.Oliwia Lankiewicz

Grupa młodsza:

1.Emilia Wieprzkowicz, 2.Anna Mateńko, 3.Bartosz Skrzeczkowski

"Bolimowski Park Krajobrazowy- Mała Ojczyzna"

1.Mikołaj Bednarek(kl.III), 2.Karolina Dąbrowska(kl.III), 3.Rybkowska Natalia(kl.II) i Patrycja Wypych(kl.III)

"Leśna rodzina"

1.Chtyniewicz Mateusz - grupa młodsza

1.Emilia Wieprzkowicz - grupa starsza

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 4/2016

WÓJTA  GMINY  SKIERNIEWICE

z dnia 04 lutego 2016 r.  

w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym na rok 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skierniewice

                Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) w związku z § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu  rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skierniewice, które stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Skierniewice oraz dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skierniewice.

  § 3. Zarządzenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skierniewice oraz na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skierniewice.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016

Wójta Gminy Skierniewice

Z dnia  04 lutego 2016 r.

H A R M O N O G R A M

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Skierniewice na rok szkolny 2016/2017  

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01 – 31.03.2016 r.

14.04. – 09.05.2016 r.

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przez komisję rekrutacyjną.

04 – 08.04.2016 r.

10 – 17.05.2016 r.

3.

Podanie, przez komisję rekrutacyjną, do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12.04.2016 r. godz. 1500

09.05.2016 r.

 godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 19.04.2016 r.

do 25.05.2016 r.

5.

Podanie, przez komisję rekrutacyjną, do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22.04.2016 r. godz. 1500

27.05.2016 r.

 godz. 1500

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2016

Wójta Gminy Skierniewice

Z dnia  04 lutego 2016 r.

H A R M O N O G R A M

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Skierniewice na rok szkolny 2016/2017

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01 – 31.03.2016 r.

14.04. – 09.05.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

04 – 08.04.2016 r.

10 – 17.05.2016 r.

3.

Podanie, przez komisję rekrutacyjną, do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12.04.2016 r. godz. 1500

09.05.2016 r.

 godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 19.04.2016 r.

do 25.05.2016 r.

5.

Podanie, przez komisję rekrutacyjną, do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22.04.2016 r. godz. 1500

do 31.08.2016 r.

 godz. 1500

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji do klasy I SP Miedniewice.odt

regulamin rekrutacji oddział przedszkolny.odt


link do filmu z warsztatów filmowych z 3.03.2015    kliknij link


Dlaczego warto wybrać naszą szkołę:

·        zapewniamy opiekę świetlicową;

·        mało liczne oddziały klasowe umożliwiają indywidualizację nauczania;

·        wykwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia wysoki poziom nauczania i dobre samopoczucie uczniów;

·        zapewniamy bezpłatny dowóz dzieci do szkoły z miejscowości Samice, Pamiętna,;

·     oferujemy zajęcia wyrównawcze, zajęcia terapii pedagogicznej oraz koła rozwijające zdolności i zainteresowania organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem;

·     system jednozmianowy (wszystkie zajęcia rozpoczynają się od godz. 8.00);

·     zajęcia odbywają się w oparciu o nowoczesne techniki nauczania (tablice interaktywne, programy multimedialne) w przestronnych klasach;

·     uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki gminnej i czytelni;

·     istnieje możliwość wykupienia ciepłego posiłku dla dzieci;

·     współpracujemy z  Powiatową Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną;

·     szkoła organizuje i bierze udział w różnych konkursach i zawodach sportowych gminnych, powiatowych i miejskich gdzie nasi uczniowie osiągają sukcesy;

·     organizujemy liczne wyjazdy do kin, teatrów, muzeum oraz wycieczki krajoznawczo-turystyczne;

·     tradycją szkoły są corocznie organizowane pikniki rodzinne;

·     dzieci oczekujące na przewóz objęte są opieką;

Nasza szkoła posiada:

  • ·     salę gimnastyczną (niepełnowymiarową);
  • ·     salę komputerową z dostępem do Internetu;
  • ·     własną  stronę internetową;
  • ·     w każdej sali lekcyjnej komputer z dojściem do internetu;
  • ·     duże boisko za szkołą ;
  • ·     plac zabaw dla dzieci młodszych;

                                        OGŁOSZENIE!!!

Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów 

w środy 13:30-14:30  i czwartki 8:00 - 10:00


UWAGA!!!!

W zakładce dokumenty szkolne znajduje się wykaz podręczników

 obowiązujących w roku szkolny 2015/2016.

 

EB